Komunikacja międzydziałowa

Komunikacja i współpraca międzywydziałowa

Praca zespołowa jest podstawą działania i to od niej w dużej mierze zależy sukces organizacji. Umiejętność współpracy jest podstawą skutecznego realizowania zadań i osiągania celów postawionych przez organizacje. Sprawnie funkcjonujące zespoły są kluczowym elementem budowania przewagi konkurencyjnej.

Warsztat ukierunkowany jest na kształtowanie postawy partnerskiej, doskonalenie umiejętności porozumiewania się i współpracy między osobami i zespołami w organizacji. Podczas szkolenia wykorzystujemy różne formy edukacji, m. in. gry, symulacje, analizę, wyciąganie wniosków, by uczestnicy mogli zmierzyć się z problemami powstającymi podczas realizacji wspólnych celów.

NAJWIĘKSZE KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

·   Kształtowanie postaw współpracy w zespołach

·   Zdefiniowanie celów i interesów poszczególnych działów

·   Wzmocnienie umiejętności skutecznego komunikowania się

·   Wypracowanie standardów budowania odpowiedzialności i szacunku w grupie oraz między wydziałami

·   Poszerzenie umiejętności współpracy w zespole i przezwyciężania barier na jej drodze

·   Lepsze zrozumienie innych punktów widzenia i sposobów podejmowania decyzji

·   Poprawa umiejętności rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w grupie

·   Zapoznanie uczestników z mechanizmami powstawania konfliktów i sposobami zarządzania nimi

·   Zastosowanie gry negocjacyjnej w celu diagnozy postaw i uruchomienia procesu wspierającego współpracę

·   Przeprowadzenie badania osobowości JTI podnoszącego świadomość siebie, swoich mocnych i obszarów do wzmocnienia, lepszego zrozumienia siebie i innych

NAJWIĘKSZE KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

·       Najlepsze praktyki z obszaru zarządzania i przewodzenia ludziom

·       Wykorzystanie narzędzi audio-video – analiza i wnioski

·       Dopasowane narzędzia

·       Materiały szkoleniowe

·       Zadania wdrożeniowe i konsultacje

·       Formularze i karty pracy wspierające wdrożenie nowych umiejętności

·       Certyfikat ukończenia

·       Bezpłatne konsultacje z trenerem/coachem (mailowe i telefoniczne) do 30 dni po zakończeniu projektu.

·       Możliwość zajęć w formie indywidualnych sesji rozwojowych, nastawione na realizację celu

ETAPY PRZEBIEGU PROCESU ROZOWJOWEGO

Proces składa się z 2 dni szkoleniowych dla grup lub pięciu 3 godzinnych spotkań odbywających się 1 raz w tygodniu.

·       Badanie osobowości JTI z udzieleniem informacji zwrotnej, Świadomość siebie wspiera menedżerów, by byli bardziej skuteczni w relacjach z innymi ludźmi oraz osiągali lepsze wyniki w pracy.

·       Przydzielanie zadań wdrożeniowych po każdej sesji, jako jedna z form zapamiętywania i ćwiczenia nowej wiedzy.

·       Udzielanie informacji zwrotnej przez trenera prowadzącego po realizacji zadań

·       Przygotowanie i prezentacja raportu z udzieleniem rekomendacji rozwojowych.

Zdobądź kompetencje managerskie

Zdobądź praktyczną wiedzę, popraw umiejętność sprzedaży i zacznij efektywniej zarządzać zespołem.